Cirkel van Balans

praktijk voor acupunctuur

Privacybeleid

Privacy verklaring

De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) gaat over de wet op de privacy. Dit is een aangescherpte wetgeving ter bescherming van uw persoonsgegevens. Ik hecht veel waarde aan uw privacy en ga hier zorgvuldig mee om, vandaar dat dit privacy statement is aangepast aan de nieuwe Europese privacywet.

Een behandelaar dient een cliënt op de hoogte te stellen van deze wetgeving, hoe de behandelaar met de privacy van de cliëntgegevens om gaat, middels een privacy verklaring. Hiervan dient de cliënt notitie te nemen en deze ook te ondertekenen.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen, dit betekent onder meer dat ik:

– zorgvuldig omga met uw persoonlijke - en medische gegevens

– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

– om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

– voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

– voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

– een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik (of mijn administrateur) een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

– Uw naam en adres

– Uw geboortedatum

– De datum van behandeling

– Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld behandeling acupunctuur of shiatsu.

– De kosten van het consult

- Zorgverzekeraar + relatienummer

 

Privacy op het internet

– In geval van email-contact via de website dan wordt gevraagd om uw naam en emailadres, deze zal ik alleen gebruiken voor het beantwoorden van uw contactverzoek.

– Voor de facturatie van uw behandeling maak ik gebruik van emailverkeer. Na de behandeling verstuur ik de declaratie naar uw email adres.

 

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

- U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.

- De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.

- De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:

  het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud;

  het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.